תקנון

תקנון לשימוש בשירותים

החברה מספקת ללקוחותיה לימודי תוכן מקצועי בתחום מסחר אלקטרוני ו/או שיווק במדיה  דיגיטלית;

הלקוח נרשם לאחד מהקורסים שהחברה מציעה ללקוחתיה ולפיכך זכאי לרכוש שירות נוסף המוצע בהסכם זה;

הלקוח הביע את רצונו לרכוש את השירות אותו החברה מציעה על פי הסכם זה;

ברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת הסכם התקשרות זה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. פרשנות
  • המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  • כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן למטרות נוחות, ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות.
 1. הצהרות הלקוח

       ברכישת שירות זה מצהיר הלקוח כדלקמן:

 • הלקוח אינו רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחר(ים) זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה או לפי כל חלק ממנו, שלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
 1. מסגרת השירותים
  • החברה מאפשרת ללקוחותיה לנצל את היתרונות של זיהוי מחירים שונים עבור אותו נכס פלוני המוצעים בשווקים בעולם הדיגיטלי על ידי ספקים שונים (לדוגמא על ידי חברת אמזון, וולמרט וכו’) באמצעות חתירה לשיתוף פעולה עם אותם ספקים.
  • ודוק, החברה מבצעת את זיהוי פערי המחירים בהתייחס לנכס פלוני ומנגישה את האמור ללקוח בדמות קישורי אינטרנט לאתרי הספקים המציעים את המוצר (להלן: “הלינקים” ו/או “הספקים” לפי העניין) אשר ייחשפו לעיני הלקוח בקבוצת לקוחות סגורה אשר תנוהל במסגרת פלטפורמת אתר עם שם משתמש וסיסמא (להלן: “האתר הייעודי“) אשר ימנו בה לא יותר מ-20 לקוחות (להלן : “השירות“).
  • אותם לינקים מאפשרים ללקוח לרתום את פער המחירים לשם פניה לספק המציע את הסכום הגבוה בניסיון לבצע שיתוף פעולה עמו וזאת באמצעות כלים אותם למדו במסגרת קורסי החברה.
  • במסגרת השירות החברה מתחייבת לחשוף לעיני הלקוחות באתר הייעודי 5 לינקים חדשים כל יום.
  • החברה מתחייבת כי לפחות 2 מתוך 5 הלינקים שיעלו לאתר הייעודי יהיו לינקים למוצרים אשר כל לקוח יכול לעשות בהם שימוש בהתקשרות תאורטית אל מול חברות המציעות את המוצרים למכירה כדוגמת אמזון כאמור דלעיל.
  • בהקשר זה יודגש כי ישנם לינקים אשר על מנת לסחור בנכסים המוצעים במסגרתם נדרשים אישורים ספציפיים, לשם ההבהרה 2 הלינקים מתוך ה-5 אשר יעלו על ידי החברה בכל יום לאתר הייעודי יהיו נעדרי אישורים אלו.
  • החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה ובהתאם לאילוציה שלא לחשוף ללקוח לינקים חדשים באתר הייעודי לתקופה שלא תארך יותר מחמישה ימים במצטבר מתוך חודש ימים קלנדרי.
 1. תקופת ההסכם:
 • הסכם זה יכנס לתוקף מהיום בו התקשרו הצדדים בהסכם זה והינו ללא הגבלת זמן. (להלן: “תקופת החוזה“) וניתן לסיום, בכפוף לאמור בחוזה זה, בכל עת על ידי כל צד להסכם בהתראה של 30 ימים כאשר הודעה כאמור תיספר מהראשון לחודש הקרוב ליום הביטול.
 • סיום חוזה זה, מכל סיבה שהיא, לא יזכה את הלקוח בתשלום ו/או פיצוי כלשהו ולא תהיה ללקוח כל טענה בקשר עם סיום כאמור.
 • הסתיים החוזה כאמור, יהיה זכאי הלקוח, אך ורק לאותו חלק יחסי מן התמורה עבור השירותים בהתאם ליום סיום החוזה בפועל ותו לא.
 1. תמורה:
  • תמורת קבלת השירות על ידי החברה ישלם הלקוח לחברה בהתאם למסלולי התשלום הבאים:

5.1.1  מסלול תשלום בהוראת קבע:

 • במועד החתימה על הסכם זה ישולם בגין ההצטרפות לשירות דמי הרשמה בסך של 0 ש”ח דמי ההרשמה ישולמו באמצעות תשלום בכרטיס אשראי ובתשלום אחד.
 • בגין השירות עצמו ישלם הלקוח לטובת החברה דמי מנוי חודשיים בסך של 589 ש”ח (להלן : “דמי מנוי“).
 • דמי המנוי ישולמו באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי כאשר מחזור החיוב של התשלום יהיה כל 15 לחודש.
 • התשלום יעשה אחת לחודש, בעבור החודש העתידי.
 • יובהר כי הסכומים לפי סעיף זה כוללים את רכיב המע”מ.

5.1.2   מסלול תשלום בכרטיס אשראי:

 • בגין השירות עצמו ישלם הלקוח לטובת החברה סך של 3234 ש”ח אשר בעבורם יוכל להנות מהשירות המוצע לתקופה של שישה חודשים ו/או סך של 5988 ש”ח אשר בעבורם יוכל להנות מהשירות המוצע לתקופה של 12 חודשים (להלן : “התשלום המוזל“).
 • מובהר כי התשלום המוזל כולל דמי הרשמה בסך של 589 ש”ח לתקופת שירות של שישה חודשים ו/או ו1178 ש”ח לתקופה של 12 חודשים בגין ההצטרפות לשירות המוצע.
 • ככל ויתבצע ביטול של העסקה על פי מסלול זה על ידי הלקוח ישלם הלקוח תשלום יציאה בגין הביטול דנן בסך של 660 ש”ח למסלול של 6 חודשים או 1200 ש”ח למסלול של 12 חודשים.
 • מובהר כי ככל והלקוח יבטל את העסקה על פי מסלול זה, הסכום בו יחוב בגין כל חודש שימוש בשירות יהיה על סך של 589 ש” בהתאם למסלול תשלום בהוראת קבע.
 • התשלום המוזל ישולם על ידי הלקוח באמצעות סליקת כרטיס אשראי.
 • יובהר כי הסכומים לפי סעיף זה כוללים את רכיב המע”מ.
 1. אחריות
  • החברה מתחייבת לבצע את התחייבויותיה ביחס לחוזה זה, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה ככל הניתן.
  • לחברה לא תהא אחריות כלפי הלקוח בגין רכישות מוצרים שיעשה הלקוח באמצעות הלינקים אשר אליהם הוא עתיד להיחשף במסגרת הסכם זה.
  • לחברה לא תהא אחריות כלפי הלקוח בגין תהליך משלוח המוצרים על ידי הספקים המזוהים עם הלינקים דלעיל או עם הפלטפורמה אשר באמצעותה תתבצע המכירה אם תתבצע.
  • לחברה אין התחייבות כלפי הלקוח כי הלינקים יגלמו בתוכם מלאי מוצרים כזה או אחר, אולם בעת חשיפת הלינקים באתר הייעודי יהיה מלאי המוצרים זמין לרכישה.
  • לחברה לא תהא אחריות כלפי זמינות המוצרים המוצעים בלינקים כלפי הלקוח וכלפי אופן מסירתם ללקוח או אי מסירתם.
  • לחברה לא תהא אחריות כלפי הלקוח באם אחד הספקים אינו מקבל לתשלום אמצעי תשלום כזה או אחר.
  • יכול והחברה תמליץ ללקוחותיה כי עדיף למכור מוצר מסוים בעטיפה אחרת או כיוצא בזה, בכל מקרה המלצה זו הינה המלצה בלבד ואין החברה לוקחת אחריות בגין המלצה זו או בגין הפסדים הנובעים ממנה.
  • החברה לא ערבה כלפי הלקוח לשום שינוי במחיר מוצר או ברמת התחרות אצל הספקים בהתייחס למוצרים אולם מנגד החברה עושה כל מאמץ כי המוצרים אשר יגולמו בלינקים יהיו כאלה אשר עברו מטעם החברה בדיקה בהתייחס למחירם, התחרות הקיימת סביבם והביקוש אליהם.
  • החברה אינה אחראית לגבי תקלות במוצרים ונכונות הספקים לקבל חזרה את המוצרים דנן.
  • החברה אינה אחראית ככל ומותג מוצר כלשהו יחליט לדרוש מספק פלוני להסיר את המוצר מאחד הספקים.
 1. זכויות קניין
  • מוסכם במפורש, כי זכויות הקנין וזכויות היוצרים בתכנים המופיעים באתר הייעודי והנובע מהם אשר הוכנו ו/או נערכו על ידי החברה במסגרת הסכם זה, הינם ויהיו בבעלותה הבלעדית של החברה. החברה תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש, לרבות באמצעות אחרים ואף לשנותם.
 1. הפרות וסעדים
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל”א- 1970 והפסיקה הרלוונטית.
  • הפרה של סעיפים 5,7‎ ‎ תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה, אין בהפרה כאמור בכדי לגרוע מהסעדים הקנויים לפי סעיף 8.1 דלעיל.
 1. שונות
  • כל נספח ו/או תוספת, וכל שינוי או תיקון להסכם זה יהיו מחויבים ובני תוקף רק אם ייעשו בכתב וייחתמו ע”י שני הצדדים.
  • כל הצעה ו/או התחייבות, בין בע”פ ובין בכתב, וכל הסכם, זיכרון דברים, מצג או מסמך אחר שנעשו בין הצדדים, בקשר לעניינם המוסדרים בהסכם זה, קודם לתאריך חתימתו, בטלים ומבוטלים בזה ולא יהיה להם כל תוקף.
  • מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה תהיה אך ורק לבתי המשפט של העיר תל אביב.
  • כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה וכל הודעה שתשלח ע”י אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, בתוך 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ואם   נמסרה ביד – עם המסירה בפועל.